Súng vặn bu-long cỡ 1-inch BS-9000L

9.500.000

Súng vặn bulong tắc kê hơi, Súng xiết bu lông tích kê hơi

.
.
.
.