Thước lá KTC MTG-98

Liên hệ

Thước lá KTC mã số: MTG-98
Kích thước: 90 x 13 với 9 cỡ
Gồm các cỡ: 0.04 đến 0.3mm

.
.
.
.